Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van www.bohemen.nl (hierna: Website) door de bezoeker en/of op hieraan gelieerde websites. Indien in deze privacyverklaring ‘Bohemen’ wordt vermeld, wordt gedoeld op Bohemen B.V. en alle aan haar gelieerde bedrijven of vennootschappen)

Bohemen B.V. is gevestigd in Delft aan de Poortweg 4A (2612PA).

Persoonsgegevens
Bohemen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers aan haar website. Daarom spant zij zich in om bij het gebruik van haar diensten de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring legt Bohemen uit welke persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt en met welk doel. Leest u deze privacyverklaring alstublieft zorgvuldig.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Bij bezoek aan de Website kan Bohemen persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan het administreren van e-mailadressen dan wel het registreren van de interesse voor bepaalde ontwikkelingen die Bohemen, aanbiedt. Als u bijvoorbeeld het belangstellingsformulier invult bij een van de ontwikkelingen van Bohemen dan zal laatstgenoemde gebruik maken van uw e-mailadres en andere informatie die u aan Bohemen verstrekt met als doel om te kunnen reageren op uw verzoek.

Maar ook als u Bohemen bijvoorbeeld een curriculum vitae (CV) toestuurt om (online) te solliciteren, dan zal Bohemen gebruik maken van de informatie die u aan Bohemen verstrekt om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Bohemen is. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Bohemen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bohemen kan persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden. Het:

  • verzamelen van uw gegevens t.b.v. uw interesse in onze woon- en/of werkontwikkelingen;
  • beantwoorden van uw vragen;
  • uitvoeren van marketingactiviteiten;
  • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens;
  • Persoonlijk uitnodigen voor vergaderingen en/of bijeenkomsten.

Bohemen waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Automatisch verzamelen van persoonsgegevens
De Website kan gebruik maken van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Website. Het verwerken van deze gegevens stelt Bohemen in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

IP-Adressen
Een IP-adres is een nummer dat is toegewezen aan uw digitale apparaat wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt andere computers en servers de mogelijkheid om

u te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door Bohemen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm door Bohemen worden gebruikt om trends in het gebruik van de Website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

Social media widgets en toepassingen
De Website stelt bezoekers in staat om informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social mediatoepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Website. Persoonsgegevens die u deelt via social mediatoepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social mediatoepassingen en een dergelijke interactie wordt beheerst door de privacy verklaringen van die betreffende social mediatoepassingen. Bohemen heeft geen invloed op, en is niet verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van die social mediatoepassingen. Bohemen is voor dat gebruik nimmer aansprakelijk. Voor meer informatie over het privacy beleid van social mediatoepassingen verwijst Bohemen u naar de betreffende websites.

Websites van derden
De Website kan hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. Bohemen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Bohemen raadt u aan om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Bohemen deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek of als dit vereist door de wet. Bohemen moet persoonsgegevens openbaar maken of aan derden verstrekken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Bohemen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Bohemen geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Uw rechten
U hebt veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u persoonsgegevens aan Bohemen beschikbaar heeft gesteld, dan heeft u het recht deze in te zien. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u een verzoek tot wijziging of het verwijderen van persoonsgegevens indienen. Verzoeken kunt u richten aan:

Bohemen B.V.

Poortweg 4A

2612 PA DELFT

Of door een e-mail te sturen aan info@bohemen.nl met als onderwerp ‘PRIVACY’

Beveiliging en integriteit van gegevens
Bohemen heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Bohemen, kan de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar haar beste kunnen zal Bohemen de toegang tot uw persoonsgegevens zo strikt als mogelijk beperken.

Wijzigen privacyverklaring
Bohemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bohemen raadt u aan om deze verklaring iedere keer te lezen als u gebruik maakt van deze website.

Contactgegevens
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met Bohemen op via info@bohemen.nl. Bij klachten kijkt Bohemen graag hoe zij u kan ondersteunen. Mocht u een klacht willen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
Privacyverklaring
Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram