Bohemen heeft momenteel de volgende locaties beschikbaar voor nieuwbouw ontwikkelingen en/of woningen te koop staan. Benieuwd naar de actuele status van locaties of te koop staande woningen, neem dan contact met ons op.
Alle nieuwe ontwikkelingen worden in nauw overleg met de beoogde huurder, koper en/of eigenaar in ontwikkeling gebracht, waarbij uiteraard maatwerk wordt geleverd.

Vierzicht Zuid - Leiderdorp
Toegestane functies: kantoorruimte (tot 100%), bedrijfsruimte
Bruto vloeroppervlakte: ca. 1.500-2.500 m² bvo
Terrein: ca. 1.600 m² (evt. uitbreidbaar)
Maximum hoogte: 15 meter, deels 25 meter
Parkeren: op eigen terrein; norm 1,4 parkeerplaats per 100 m² bvo

Vierzicht Noord - Leiderdorp
Toegestane functies: kantoorruimte (tot 100%), bedrijfsruimte
Bruto vloeroppervlakte: tot 10.000 m² bvo
Terrein: ca. 4.000 m² Maximum hoogte: 25 meter, deels 40 meter
Parkeren: op eigen terrein; norm 1,4 parkeerplaats per 100 m² bvo

Bospoort - Leiderdorp
Toegestane functies: bedrijfsruimte (t/m 3.2)
Bruto vloeroppervlakte: afhankelijk van programma, 100% bebouwing toegestaan
Terrein: tot ca. 3.000 m²
Maximum hoogte: 12 meter Parkeren: op eigen terrein; norm afhankelijk van functie

Stommeerkade - Aalsmeer
100% verkocht! Er zijn op dit moment helaas geen nieuwbouwwoningen meer beschikbaar.

Disclaimer
De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod noch is het bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Bepaalde informatie kan in voorkomende gevallen achterhaald zijn.
Op deze website kan tekstueel of via een zogenaamde link worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Bohemen B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Bohemen B.V. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming mag niets van deze website worden gebruikt voor andere websites. Het afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en), tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Op deze website is het Nederlands Recht van toepassing.
Copyright 2024 © Bohemen B.V.

Eind september 2023 is gestart met de verkoop van deze mooie nieuwbouwappartementen. Begin november is de laatste van de 16 appartementen verkocht en in juni 2024 is gestart met de bouwwerkzaamheden.

Voor ANWB ontwikkelde en realiseerde Bohemen op Amsterdam Business Park Osdorp een nieuw Wegenwacht station. Het 1.625 m² bvo grote gebouw bevat een garage, bedrijfsruimte en op de eerste verdieping kantoren. Het volledige ontwerp is in een Bouw Informatie Model (BIM) uitgewerkt. Dit BIM heeft gediend als contractstuk tussen Bohemen en ANWB, maar ook als contractstuk tussen Bohemen en al haar partners. Er is geen bestek gemaakt noch zijn bestektekeningen gemaakt.

In vijf (kalender)maanden is het gebouw gerealiseerd en opgeleverd. Er is geen gebruik gemaakt van een directievoerder of een toezichthouder, maar van een realisatiebegeleider. Deze van Bohemen afkomstige realisatiebegeleider heeft tijdens de realisatie van ANWB het (project)management verzorgd. De contractvorming en afstemming vooraf is door een ontwikkelaar van Bohemen gedaan.

Partners

Grondwerk: Van Leeuwen Valkenburg
Heiwerk en fundatie: B-smart
Casco: Hercuton
Dak: Breman Dakdekkers
Gevel: Vorsselmans
W-installatie: Breman Utiliteit
E-installatie: KSO Installaties
Afbouw: Bouwbedrijf Groen

In Badhoevedorp heeft Bohemen 42 (half)vrijstaande woningen ontwikkeld in het deelgebied Quatrebras. Quatrebras is samen met enkele andere deelgebieden gelegen op het oude tracé van de rijksweg A9. Door het omleggen van de A9, waarbij Bohemen eveneens een belangrijke rol heeft gespeeld, is ruimte ontstaan voor ontwikkelgebieden zodat Badhoevedorp weer één geheel kan worden.

Voor de ontwikkeling van de woningen in Quatrebras is vroegtijdig een samenwerking aangegaan met diverse partners. Op basis van vijf type woningen is een zeer hoge mate van (ontwerp)vrijheid aan de kopers geboden. Ondanks de vele en verschillende opties is één samenhangend stedenbouwkundig en architectonisch geheel ontstaan. De meeste woningen zijn gelegen aan een park, waardoor een ruime en groen opgezette wijk is ontstaan. Bohemen is in dit project niet alleen in de initiatief- en ontwerpfase betrokken geweest, maar ook tijdens de realisatie zelf.

Om in dit project het onmogelijke mogelijk te maken, is een aantal partners geselecteerd die de bijzondere uitstraling van het ontwerp van de woningen, ook konden waarmaken. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ervaring die binnen Bohemen aanwezig is, tezamen met de kennis en kunde van de partners. Vanaf de initiatieffase tot en met de opleveringen heeft Bohemen het projectmanagement verzorgd.

De halfvrijstaande woningen kennen een (basis) oppervlakte van 180 m² gebruiksoppervlakte (GO), terwijl de vrijstaande woningen oppervlakten kennen tot maar liefst 330 m² GO. Het totale plan bevat 19 vrijstaande woningen en 23 halfvrijstaande woningen.  

Het nieuwe hoofdkantoor van -destijds- Olympus Nederland in Leiderdorp is in 2017 opgeleverd aan een internationale belegger. Het gebouw is als een maatpak voor Olympus ontworpen, maar met alle flexibiliteit om er later ook een ‘normaal’ kantoor, bedrijf of een combinatie hiervan in te huisvesten. Op deze wijze is niet alleen de huurder, maar ook de eigenaar tevreden gesteld. Het hoofdkantoor van Olympus is het eerste utiliteitsproject dat Bohemen heeft gerealiseerd zonder hoofdaannemer. Vroegtijdig en direct met partners is het gebouw volledig in een Bouw Informatie Model (BIM) ontworpen. Hierdoor is de uiteindelijke bouw aantoonbaar sneller, goedkoper en beter verlopen.

Omdat er in een BIM is ontworpen, is er geen bestek en zijn er geen bestektekeningen: alle informatie zit namelijk al in het BIM. Dit heeft zowel in het verhuurproces, als in het verkoopproces niet geleid tot meer ingewikkelde contractvorming. Sterker nog, al in een vroeg stadium van het ontwikkelproces, kon een gedetailleerd beeld worden gegeven van hetgeen zou worden gehuurd en zou worden aangekocht.

Het totale gebouw bestaat uit 3.000 m² bruto vloeroppervlakte, verdeeld over drie verdiepingen. Op de begane grond is een hogere verdiepingshoogte gerealiseerd ten behoeve van bedrijfsfuncties (laboratoria) en magazijn. Door het toepassen van voldoende gevelopeningen, is het gebouw op de begane grond ook geschikt gemaakt voor eventuele kantoorfuncties. Op de eerste verdieping is één groot kantoorlandschap ontworpen en op de bovenste verdieping zijn de vergaderzalen, kantine en het dakterras gesitueerd.

Het gebouw kenmerkt zich door een hoge mate van transparantie en een bijzonder oog voor detail, hetgeen zich uit in doorlopende lijnen en een prettige verhouding van de diverse ruimtes, die door een vide in het hart van het gebouw met elkaar verbonden zijn.  

Tijdens de uitvoering heeft Bohemen zelf het management verzorgd, zonder gebruik te maken van uitvoerders, toezichthouders en directievoerders. Door deze drie functies te combineren in een nieuwe functie, de realisatiebegeleider, is op basis van het BIM continu en eenvoudig het project bewaakt. Dit heeft aantoonbaar geresulteerd in een snellere bouwtijd, minder faalkosten en een beter dan verwacht resultaat voor alle partners.

Partners

Engineering (BIM): Vibes Building Engineers
Grondwerk en beschoeiing: Van Leeuwen Valkenburg
Heiwerk en fundatie: B-smart
Casco staal: Oostingh Staalbouw
Casco vloeren (leverantie): VBI
Dak: Breman
Vliesgevel en zetwerk: Vorsselmans
Metselwerk: Connect Bouw
W-installatie: Breman
E-installatie: KSO Installaties
Afbouw: Meerburg

In het hart van Leiderdorp heeft Bohemen 22 (half)vrijstaande woningen ontwikkeld en gerealiseerd. De locatie Plantage was een grasveld (letterlijk) enerzijds en oude tennisbanen anderzijds. De locatie was onderdeel van het W4-project in Leiderdorp, waarbij de grondopbrengsten uit de ontwikkeling van diverse ontwikkelgebieden hebben bijgedragen aan de verdiepte ligging van de rijksweg A4.

In Plantage doorkruist een fietspad, omgeven met twee rijen bomen, de locatie. Het fietspad en de bomen zijn behouden, zodat de woningen bij oplevering gelijk in een volwassen groene omgeving stonden. Door de toepassing van grijs gekeimde gevels, is een zeer onderscheidende wijk ontstaan. Voor de uitwerking en realisatie is samengewerkt met één hoofdpartner en diverse nevenpartners. De kopers hebben een hoge mate van vrijheid gekregen in de te kiezen opties, waardoor vrijwel iedere woning er anders uitziet, maar er door het gebruik van stijlkenmerken toch één samenhangende uitstraling is ontstaan. De gekozen aanpak bleek een schot in de roos: tevreden kopers, een upgrade van de omgeving en voor de gemeente hogere grondopbrengsten alsmede een aanvulling op het Leiderdorpse woningaanbod.

Het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) tijdens het ontwerp én de toepassing van veel geprefabriceerde materialen, heeft er toe geleid dat alle woningen in circa 55 werkdagen (!) zijn gerealiseerd, ongeacht het aantal opties. De halfvrijstaande woningen hebben in basis zo’n 160 m² gebruiksopppervlakte (GO) terwijl de vrijstaande woningen ongeveer 180 tot 200 m² GO hebben. Met het plaatsen van een kunstwerk is de wijk door de gemeente Leiderdorp ‘voltooid’.

Een laboratorium in een 'standaard' kantoorgebouw? Om de nieuwe huisvesting van 'Kinderwens' als een maatpak te realiseren, is een intensief ontwerptraject doorlopen. Niet alleen qua lay-out, maar ook financieel is een aantal innovatieve oplossingen bedacht, zodat een haalbare business case is ontstaan.

De nieuwbouw van Kinderwens bestaat uit twee vormen, zodat er een duidelijke scheiding is tussen bezoekers en de back office. Tevens zijn op de begane grond nog een orthopedisch centrum en een tandheelkundig centrum gevestigd.

Alle verdiepingen zijn 3,60 meter hoog (bruto) en ontworpen op een stramien van 1,80 meter, waardoor het gebouw altijd als 'normaal' kantoorgebouw kan dienen; althans dat was het uitgangspunt in 2009. Het onderhoudsarme materiaalgebruik zorgt er voor dat ook anno nu het gebouw er nog mooi uitziet. Dit sluit aan bij de wens van Bohemen om gebouwen te ontwikkelen die 'mooi oud worden'.

Bijzonder aan dit gebouw is de gevelonderhoudinstallatie, die in de kleur van de kozijnen is uitgevoerd, waardoor het gebouw ook tijdens glazenwas- of onderhoudswerkzaamheden zijn uitstraling behoudt.

Op net iets meer dan 8 meter van de rijksweg A4 is meubelboulevard WOOON in Leiderdorp gerealiseerd. Alle winkels zijn vóór de start van de bouwwerkzaamheden verkocht aan individuele kopers. In totaal is circa 15.500 m² bvo gerealiseerd.

WOOON heeft, evenals de andere gebouwen binnen Vierzicht, een geluidwerende functie. Daarnaast is gebleken dat de bouw zo dicht langs de rijksweg er ook voor zorg draagt dat de luchtkwaliteit in Leiderdorp is verbeterd.

De gevel aan rijkswegzijde bestaat grotendeels uit metselwerk 'scheggen', die voortkomen uit het stedenbouwkundige concept voor Vierzicht. In de scheggen is rekening gehouden met reclamevlakken voor de huurders en/of eigenaren van de achterliggende ruimtes. In de omgevingsvergunningaanvraag ten behoeve van bouwen is hier reeds rekening mee gehouden, zodat de kopers vooraf al wisten wat de mogelijkheden waren.

De lengte van het gebouw van bijna 200 meter is in tweeën gebroken door deels glazen gevels toe te passen. Hierdoor is de rijksweg te zien vanuit het achterliggende gebied, waardoor ook visueel contact kan worden gemaakt met het aan de overzijde liggende Groene Hart.

Bohemen heeft tijdens de bouw zelf de directievoering en het toezicht verzorgd. Meubelboulevard WOOON is gelijktijdig gerealiseerd met het gebouw van Hästens (994 m² bvo) en Q-park Rijnland Vierzicht P1 (542 parkeerplaatsen en 800 m² bvo zorggerelateerde ruimte op de begane grond).

In Delft heeft Bohemen in 2001 een nieuwe vestiging ontwikkeld en gerealiseerd voor de Rabobank. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van 2.800 m².

Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
Privacyverklaring
Poortweg 4A
2612 PA Delft
085 - 060 70 95
info@bohemen.nl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram