Badhoevedorp

Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling wanneer in 2005 een publieke overeenkomst wordt getekend tussen de gemeente, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, provincie Noord Holland en Schiphol over de omlegging van de A9. Deze overeenkomst is tot stand gekomen nadat Bohemen 5 jaar lang risicodragend had geïnvesteerd in planvorming, wegontwerp en procesbegeleiding. Van een volledig uitgewerkt technisch ontwerp voor de nieuwe snelweg, een stedenbouwkundige visie voor Badhoevedorp tot en met de “financial engineering” van de financiering van de omlegging (2000 – heden).

Op en langs het oude wegtracé van de A9 komen nieuwe hoogwaardige woongebieden met aantrekkelijke openbare ruimten. Het winkelcentrum wordt vernieuwd, passend bij het dorpse karakter van Badhoevedorp en er komt een dorpsplein in het centrum. Een bestaand sportpark verandert in een eigentijds tuindorp met slingerende lanen en de sportverenigingen krijgen een modern nieuwe accommodatie. Ook is er plaats voor bedrijvigheid in het plangebied. Aan de noordwestzijde van Badhoevedorp komen in een groene, waterrijke setting nieuwe kantoren en bedrijven. De Schipholweg wordt een mooie, langgerekte bomenlaan voor lokaal verkeer. Deze nieuwe dorpsentree verdeelt het verkeer naar de ‘oprijlanen’ van Badhoevedorp.

In de komende jaren zullen de verschillende deelgebieden in ontwikkeling worden gebracht.

W4 Leiderdorp

De verbreding van de A4 is jarenlang reden voor bestuurlijke confrontaties geweest tussen de betrokken partijen gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Rijkswaterstaat en de Provincie. Op verzoek van de betrokken overheden heeft Bohemen een integrale visie geformuleerd en uitgewerkt op het gebied van de stedenbouw, wegontwerp, financiering en het procesontwerp om gezamenlijk tot een gedragen besluit te komen (1998 – heden). Over de uitwerking van deze visie is overeenstemming bereikt en wordt de verbreding van de A4 gezien als een onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling. Van A4 naar W4 waarbij W4 staat voor Wonen, Water, Wegen en Werken, de ruimtelijke functies die in het integrale plan een geheel vormen.

Van een infrastructureel vraagstuk naar integrale gebiedsontwikkeling en samenwerking tussen alle publieke overheidslagen: het W4-project heeft daarmee een basis gedachtegoed gelegd onder de beleidsvorming van VROM en een meer integrale werkwijze van Verkeer en Waterstaat bij de aanpak van complexe vraagstukken. De betrokken personen hebben door een gezamenlijk ‘W4-gevoel’ een onmogelijke oplossing mogelijk gemaakt.

N201 Aalsmeer

Door de omlegging van de N201 is er een oplossing gevonden om de ruimte van en om de oorspronkelijke N201 opnieuw in te richten. Aalsmeer wordt weer één dorp. Ook worden de dwarsverbanden hersteld met voet- en fietspaden en heeft Bohemen (2003 – heden) in samenwerking met de gemeente de gehele grondexploitatie opgebouwd. Om Aalsmeer bereikbaar te houden, worden er drie lokale toegangswegen gerealiseerd waarbij de Noordvork het meest in het oog springt als rondweg en verbinding tussen Aalsmeer en de nieuwe N201. Rondom de Noordvork en de oude N201 worden dorpse woonbuurten met een diversiteit aan woningen gerealiseerd.

Sijtwende

Integrale gebiedsontwikkeling lag aan de basis van Sijtwende (1994 – 2013). Infrastructuur, wonen, werken en recreëren worden aan elkaar gekoppeld en niet als separate zaken gezien. Het plan bestaat uit drie tunnels voor de N14 (gedeeltelijk ondergronds en gedeeltelijk bovengronds), een tunnel voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer met ondergrondse halte, een fietstunnel, 712 woningen en circa 15.000 m² kantoorruimte en brandweerkazerne. Om dit alles ruimtelijk in te passen werd er gebruik gemaakt van dubbel grondgebruik en organisatorisch een Publiek-Private Samenwerking. Twee onderwerpen waarbij Sijtwende trendsettend is geweest. Vier partijen, te weten de gemeente Voorburg, de Staat der Nederlanden, Stadsgewest Haaglanden en Sijtwende B.V. (een samenwerking tussen Bohemen BV en Volker Wessels Vastgoed B.V.) sluiten de zogenoemde ‘vierpartijenovereenkomst’. Voor het eerst laat het Rijk, via Rijkswaterstaat, een deel van een rijksweg ontwerpen, engineeren en aanleggen door een private partij. Na aanleg is de weg overgedragen aan de Staat der Nederlanden. In het project Sijtwende zijn naast de hierboven benoemde infrastructurele en programmatische onderdelen alle relevante zaken voor gebiedsontwikkeling bedacht en opgelost zoals:

  • Het eerste project waar luchtkwaliteitonderzoek is gedaan in Nederland (1995).
  • Ritsimulaties als basis voor ontwerp aanpassingen in openbaar gebied
  • Bestemmingsplan ontwikkeld binnen een aanwijzing van de Provincie
  • Archeologisch hoogwaardig gebied met vondst van gouden munt
  • Drie waterschappen binnen het plan gebied
  • Vastgoed ontwikkeling financiert infrastructuur
  • Integrale grondexploitatie
  • Parkontwikkeling en maatschappelijke voorzieningen zoals scouting en kinderdagverblijven